«

»

CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ D’OBRES AL FOMENT HORTENC 2020:

Es convoca un procediment obert de selecció de propostes per a la contractació de les següents obres de reforma de l’edifici de l’Associació Foment Hortenc, al carrer Alt de Mariner 15, de Barcelona:

a) Millora de condicions d’accessibilitat amb implantació d’ascensor i reforma de l’accés a l’edifici, d’acord amb el projecte elaborat per l’arquitecte Joaquim Mestre Ferrer.

b) Climatització de sala d’espectacles i vestíbul, d’acord amb el projecte elaborat per l’enginyeria Ratio Enginyeria i Instal·lacions S.L.

c) Reforma del vestíbul, d’acord amb el projecte del despatx l’arquitecte Gerard Costa Tabero, del despatx costa+dos.

1.- El procediment de licitació el convoca l’Associació Foment Hortenc, que és la responsable de la gestió dels projectes.

2.- El procediment d’adjudicació és per criteris de valoració (objectius i subjectius).

3.- La data límit per a presentar les ofertes és de 15 dies a partir del dia següent de la publicació d’aquest  anunci a la web  de l’Associació Foment Hortenc.

4.- Els imports base de la licitació són de

a) 79.317,36 € més l’IVA que correspongui segons el tipus d’obra i servei. 

b) 112.866,34 € més l’IVA que correspongui segons el tipus d’obra i servei.

c) 80.000,00 € més l’IVA que correspongui segons el tipus d’obra i servei.

5.- No hi ha garantia provisional. L’import de la garantia definitiva és el 5 % de l’import de l’adjudicació final.

6.- Per a disposar d’un exemplar en format digital de cada un dels projectes d’obres i les condicions de la licitació, els interessats en licitar han d’adreçar-se a l’entitat Associació Foment Hortenc mitjançant el correu electrònic obres2020@fomenthortenc.cat o per correu postal a carrer Alt de Mariner nº- 15 – 08032 Barcelona .

DOCUMENTS DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE:

  • Plec de condicions particulars
  • Plec de condicions tècniques