«

»

2a FASE DE LICITACIÓ D’OBRES AL FOMENT HORTENC 2021:

Un cop transcorregut el termini fixat per a la presentació de propostes, d’acord amb la convocatòria realitzada el passat dia 26 de novembre de 2020, informem que el proper dimarts 19 de gener a les 20 hores s’efectuarà l’obertura dels sobres amb les ofertes presentades relatives a la construcció i instal·lació d’un ascensor que servirà per millorar les condicions d’accessibilitat a l’edifici del Foment.

El proper divendres 22 de gener, a les 19 hores, tindrà lloc l’acta de revisió de les ofertes i adjudicació al millor postor, d’acord amb els criteris de valoració objectius i subjectius contemplats en els plecs de condicions.

Barcelona, 16 de gener de 2021.

Consell Directiu del Foment Hortenc